Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Folyamatos gyűjtés és kutatás eredményeként itt lesznek megemlítve azon személyek, akik Darányból származtak el, és életükkel, munkásságukkal méltó nyomot hagytak maguk után, öregbítve ezáltal településünk jó hírnevét is.

! Az oldal folyamatos fejlesztés alatt áll, mindenféle rangsorolás és időrendiség nélkül !

NÉMETH KÁROLY (Darány, ? – Keszthely, 1976. október 11.) - lelkész.
021_nemeth_karoly_darany.jpgDebrecenben ref. kollégiumban végzett teológiai tanulmányokat, 1912-ben avatták lelkésszé. 1917-ben parochus lelkész lett. Somogyszobon kezdett el szolgálni, majd 1927-től Keszthelyen kapott lelkipásztori állást. Emellett átvette a Tapolca és Vidéke Fiókegyház irányítását, végezte a terület lelki gondozását. 1927–45 között hitoktatóként is működött. Lelkészsége alatt épült fel a keszthelyi ref. templom 1932-ben, 1936-ban pedig Tapolcán – az evangélikusokkal összefogva – a protestáns templom, mindkettő Szeghalmy Bálint tervei alapján. 1956-ban vonult nyugdíjba. Hamvait a keszthelyi ref. templomban helyezték el.

Irod.: TÉL2. 2003. p. 100-101. – Személyi forrás.

Németh Károly (Darány, 1889. - , .)

Édesapja Németh Péter Németh János nemeskei lelkipásztornak és felesége, Erőss Lujza, Erőss Sándor darányi lelkipásztor leányának volt a fia. Apai és dédapja anyai ágán is "ároni" a családja, és több, mint 200 éve lelkészkednek Somogyban. Édesapja, mint árva gyerek nagy nélkülözések között nevelődött fel. Iparos lett. Elemi iskolába Darányban járt Vecsey József keresztapja elé. Amikor az ötödik elemit is elvégezte, a szülei a rokonság biztatására, hogy helyreálljon a családi folytonosság a lelkészi pályán, Csurgóra került gimnáziumba. Németh Zsigmond unokanagybátyja és annak veje, Matolcsi István vallástanár, aki az Erőss-család révén szintén unokanagybátyja volt - biztatására beiratkozott. Matolcsiék magukhoz vették lakásra és a konviktuson étkezett. A második évben bekerült az internátusba. A konviktuson először ételhordó, majd provizor lett, ami ingyen koszttal járt. Érettségi után Debrecenbe jelentkezett, zsebében mindössze 20 koronával. Négy hónapba telt, míg bekerülhetett az internátusba, és kedvezményes konviktust kaphatott tandíj-befizetési haladékkal. A harmadik évben két szemesztert a Kassay-Kubinyi alapítvány támogatásával Halléban végzett. A kápláni vizsga letétele után 1912-től 25 hónapon át Szeghalmon volt káplán. 1915-ben hazajött Alsokba Németh Zsigmond mellé. Itt a hadbavonult kántortanító helyett átvette annak felső osztályait. 27 hónapig szolgált, míg megürült a somogyszobi lelkipásztori állás. Ahogy 1917 augusztusában Somogyszobra költözött, nagyobb szabású renoválással rendbe kellett hozni a lelkészlakást. Egy évig tábori lelkész volt. Amikor 1918 decemberében visszatért, felfordult a falu. A futkározó "atyafiak" gondoskodtak a nép nyugtalanításáról. Nem tetszett nekik, hogy a "papra" hallgat a nép. 10 évig tanította a vallástant. 1927-ben megválasztották keszthelyi lelkipásztornak. Öt évi megfeszített munka révén templomot építettek. A következő öt év a fiókegyházak templomait építette. 1951-ben esperessé választották. 1956-ban nyugdíjazták.  

(Dr.H.J.)

 

mult_visszamenure.jpg